Anyakönyvezés

Magyar állampolgár minden külföldi anyakönyvi eseményét (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, válás, haláleset) Magyarországon is anyakönyvezni kell. Minden eredeti chilei anyakönyvi kivonatot Apostille hitelesítéssel kell benyújtani. A részletekről a következő oldalon tájékozódhatnak: http://apostilla.gob.cl/

A spanyol nyelvű dokumentumokat hiteles magyar fordítással lehet elfogadni, fordítás hitelesítését a konzul és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezheti el.

Bemutatott fordítás (magyar nyelvre) hitelesítése 20 euro.

 

 1. Házasságkötés külföldön

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges okmányokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

 •  Kérelem nyomtatvány kitöltése, amelyen a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.
 • A magyar állampolgárságot igazoló irat (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány).
 • A felek érvényes személyazonosító igazolványa vagy érvényes útlevele.
 • A magyar állampolgár fél születési anyakönyvi kivonata.
 • Eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és Apostille hitelesítéssel ellátva.
 • Házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező.
 1. Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése díjköteles eljárás (eljárási díj: 10 euro). 

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

 • Kérelem nyomtatvány kitöltése.
 • A magyar állampolgárságot igazoló irat (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány).
 • A házasságkötésről, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat.
 • A házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással és Apostille hitelesítéssel ellátva.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani. Ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

 1. Születés külföldön

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől.

Születés magyarországi anyakönyvezése

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi okmányok szükségesek:

 • Kérelem nyomtatvány kitöltése.
 • Eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, hiteles magyar nyelvű fordítással és Apostille hitelesítéssel ellátva.
 • Magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló irata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány).
 • Külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmánya (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány).
 • Magyar házassági anyakönyvi kivonat (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell!
 • Ha a gyermek vonatkozásában betöltetlen az apai jogállás, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételére vonatkozó eljárás díjköteles (eljárási díj: 35 euro).

 1. Haláleset külföldön

A külföldön bekövetkezett haláleset magyarországi anyakönyvezéséhez a következő okmányok szükségesek:

 • Kérelem nyomtatvány kitöltése.
 • Eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat, Apostille hitelesítéssel és hiteles magyar fordítással. A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik.
 • Az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonata.
 • A magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány).
 • Az elhunyt valamennyi, rendelkezésre álló, magyar hatóság által kiállított okmánya.
 • Családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt okmányokkal igazolják.

Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt állít ki és átveszi a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelmet is. A konzuli szolgálat azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban – ha törvény másként nem rendelkezik – nem vesz részt. 

Részletes tájékoztatás itt található: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/halaleset-kulfoldon