A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíj-pályázata

magyar nyelvi és magyarságismereti keresztféléves képzésre

a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára

a 2021-es tanévre

 

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019 (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2021-es tanévre, a Kárpát-medencén kívüli nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a nyugati diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyar nyelvtudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 9 hónap (2021. február–június, 2021. szeptember–december).

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 •  ingyenes képzés
 •  45 000 HUF/hó ösztöndíj (9 hónapra)
 •  térítésmentes kollégiumi elhelyezés (2-ágyas szobákban)
 •  diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 •  egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 15 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2021-es (keresztféléves) tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban a déli félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2020. december 3., 24.00 (UTC+1)

 

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:

https://balassischolarship.kormany.hu/2021-evi-keresztfeleves-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-palyazat

1. A pályázati adatlap kitöltése

A https://balassischolarship.kormany.hu/2021-evi-keresztfeleves-magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-palyazat

 oldalon töltse le a pályázati adatlapot (Excel dokumentum).

2. A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások elkészítése, beszerzése

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • elektronikusan kitöltött egészségügyi állapotfelmérő kérdőív (excel dokumentum) és a hozzá tartozó aláírt, beszkennelt nyilatkozat (javasolt formátum: .pdf),
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),
 • önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),
 • az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy a közösségben elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),
 • ha van, az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

3. A pályázati adatlap kinyomtatása, aláírása, szkennelése

Nyomtassa ki az elektronikusan kitöltött pályázati adatlapot, írja alá kék színű tollal és színesben szkennelje be!

4. A pályázati dokumentumok elektronikus beküldése a jn2@nyu.edu ÉS a hungarologia@mdakft.hu e-mail címre

Mindkét e-mail címre az alábbi pályázati dokumentumokat kell beküldeni:

– elektronikusan kitöltött pályázati adatlap (excel dokumentum),

– aláírt, beszkennelt pályázati adatlap (.pdf dokumentum),

– elektronikusan kitöltött egészségügyi állapotfelmérő kérdőív (excel dokumentum) és a hozzá tartozó aláírt, beszkennelt nyilatkozat (javasolt formátum: .pdf),

 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),
 • önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),
 • az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy a közösségben elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),
 • ha van, az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a Külföldi Magyar Cserkészszövetség javaslata alapján a Bíráló Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2020. december 10., amelyet követően 7 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy Magyarországra érkezését követően, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén, a képzés megvalósításában közreműködő KKM MDA Kft. részére befizet 600 USD-t.

Amennyiben a befizetés nem történik meg a Magyarországra érkezés után, illetve az első kirándulás szervezésének kezdetéig, akkor az ösztöndíjas nem vehet részt a kirándulásokon.

A járványügyi helyzet alakulásának függvényében a KKM fenntartja a jogot arra, hogy a program részeként meghirdetett kirándulások szervezését elhalassza vagy törölje, illetve az azokon való részvétel feltételeit módosítsa.

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és haza)
 • nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 25 000 HUF),
 • két kötelező kirándulás költsége (600 USD),
 • tömegközlekedési bérlet,
 • költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott),
 • szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten.

Az ösztöndíj elnyerésének és igénybe vételének feltételei:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázaton való részvétel, illetve az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki, hogy a pályázó részt vegyen a várhatóan 2020 novemberében meghirdetésre kerülő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFÖP) pályázatán, illetve amennyiben azon ösztöndíjat nyer, 2021 nyarán lemondjon a keresztféléves magyar nyelvi és magyarságismereti ösztöndíjáról, hogy (DFÖP) ösztöndíjjal folytathassa tanulmányait.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2021. február 15. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2021. február 1.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • A pályázati dokumentáció kötelező eleme az egészségügyi állapotfelmérő kérdőív és a hozzá tartozó nyilatkozat, melyet kitöltve és a nyilatkozatot aláírva a benyújtott pályázat mellé csatolni kell, annak elengedhetetlen részeként. A pályázó vállalja, hogy az egészségügyi állapotfelmérő kérdőívet legjobb tudása alapján tölti ki, azon valótlan, hamis adatot nem állít, valós tényt, adatot nem hallgat el. Vállalja továbbá, hogy a kérdőív alapján megállapított, hiányzó egészségügyi vizsgálatok elvégeztetéséről, az életvitelszerű magyarországi tartózkodásához szükséges védőoltások (kanyaró, hepatitisz A, hepatitisz B, hastífusz, tetanusz) felvételéről saját költségén maga gondoskodik, lehetőség szerint még a képzés megkezdése előtt. A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Ha e szűrővizsgálat, vagy a szűrővizsgálatot végző orvos által előírt további egészségügyi vizsgálat vagy vizsgálatok eredményeképp a pályázó „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést kap, vagy a pályázó megtagadja az előbbi szűrővizsgálat, illetve vizsgálatok elvégeztetését, akkor a pályázóval ösztöndíjszerződés és képzési szerződés megkötésére nem kerül sor. Amennyiben előbbi szerződés vagy szerződések már létrejöttek, azok azonnali hatállyal felmondásra kerülnek, az ösztöndíjas a képzésben a továbbiakban nem vehet részt és 3 napon belül köteles kiköltözni a kollégiumból. Ha az ösztöndíjas a képzési időszak alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” minősítése „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítésre változik, ösztöndíjszerződése azonnali hatállyal felmondható.
 • A pályázó hozzájárul az általa a pályázatban feltüntetett, valamint az egészségügyi állapotfelmérő kérdőíven megadott egészségügyi adatai KKM, KKM MDA Kft., ill. a szűrővizsgálatot végzők általi felhasználásához és tárolásához.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázónak Magyarországra érkezését követően be kell fizetnie 600 USD összeget a KKM MDA Kft. számára, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén.
 • A KKM-mel kötendő ösztöndíjszerződés és a KKM MDA Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.

7. TÁJÉKOZTATÁS

Sasvári Tünde

E-mail: hungarologia@mdakft.hu

tel: +36 70 7778552

__________________________________________________________________________________________

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap megtalálható a Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi–ösztöndíjak (https://balassischolarship.kormany.hu), valamint a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (www.kmcssz.org) honlapján.

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.